Rzeczowe zabezpieczenia kredytowe

0
123

Każdy bank udzielający kredytu musi zabezpieczyć się przed ewentualnym brakiem spłaty zaciągniętego przez klienta zobowiązania. W związku z tym istnieją różne rodzaje zabezpieczeń kredytowych. Wśród nich wyróżniamy m.in. rzeczowe zabezpieczenia kredytowe, które należą do zabezpieczeń prawnych. Zabezpieczenie prawne umożliwia bankowi ściągnięcie wierzytelności od osób trzecich lub zapewnia uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych wierzycieli przy dochodzeniu roszczeń z majątku kredytobiorcy. Dzięki temu mają pewność, że nie stracą „pożyczonych” pieniędzy, nawet jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy.

Zabezpieczenia rzeczowe

Do zabezpieczeń rzeczowych należą:

– zastaw na zasadach ogólnych – ustanowiony na rzeczach ruchomych łatwo zbywalnych (np. przedmiotach wartościowych, maszynach, urządzeniach), co upoważnia bank do dochodzenia swoich roszczeń przed osobistymi wierzycielami banku;

-zastaw rejestrowy – jest sporządzany w formie umownej i wpisywany do rejestru zastawów prowadzonego przez sądy rejonowe, by uniemożliwić wielokrotny zastaw tych samych ruchomości lub praw majątkowych. Od zastawu ogólnego różni się tym, że przedmiot zastawu może pozostać w posiadaniu kredytobiorcy;

– zastaw na prawach według Kodeksu cywilnego – ustanowiony na zbywalnych prawach (np. wierzytelności, papierach wartościowych, lokatach terminowych, udziałach w spółce z o.o., patencie), istniejących w momencie ustanawiania zastawu;

– przewłaszczenie na zabezpieczenie – polega na przeniesieniu własności rzeczy ruchomych (np. maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych, surowców, wyrobów gotowych) – stanowiących własność kredytobiorcy – na bank do czasu spłaty kredytu;

– kaucja –  umowa, w której kredytobiorca lub osoba trzecia zobowiązuje się przelać określoną kwotę pieniężną na rachunek banku bądź też ustanowić zabezpieczenie na papierach wartościowych na okaziciela lub przedmiotach wartościowych (np. sztabkach złota, platyny, złotych monetach);

– blokada środków na rachunku bankowym – ustanawiana przez kredytobiorcę lub osobę trzecią, uprawniająca bank do pobrania z zablokowanego rachunku wymaganej wierzytelności;

– zabezpieczenie hipoteczne – stanowiące zabezpieczenie zwrotu kredytu z nieruchomości, na której dokonano wpisu do księgi wieczystej nieruchomości prowadzonej przez sąd rejonowy.

Jak widać rzeczowe zabezpieczenia kredytowe mogą przybrać różne formy. Dzięki nim banki udzielające kredytów są niejako chronione przez prawo i zyskują pewność, że odzyskają odpowiednie środki finansowe w przypadku problemów ze spłatą kredytu przez klientów. Artykuł powstał we współpracy z portalem http://goinweb.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here